من يک پيشنهاد دارم
برای اين که سطح آگاهی دوستان بالا بره ، دوستانی که اينترنت نامهدود با سرت بالا دارند و يا
فيلمها را دانلود کردند ، برايه دوستانی که به همچين شرايتی دسترسی ندارند CD یا DVD کپی کنّد و به آنها
بدند تا آنها هم استفاده کنّند، البته دوستانی که ميخواهند نيز هزينه را CD یا DVD تقبل کنّد
خيلی خوب ميشه که همه بتنّند استفاده کنّند و مشکل کمتری برايشان پيش مياد و خودشان
ميتوانند مشکل را هل کنّند و پولشان که به سختی به دست می آرند هدر نميرهموضوعات مشابه: