من یک دستگاه هشت پورت tenor ax با سه دستگاه tenor AF
مشکل این است که زنگ می خورد و می شود جواب بدی و صحبت کنی ولی نمی شود زنگ زد و مرتب بوق اشغال می زند

e
تنظيمات مشترک در هر دو دستگاه
Quintum# config
config# dp
config-DialPlan-1# set mindnl 1
config-DialPlan-1* set maxdnl 30
config-DialPlan-1* set ldp
config-DialPlan-1* set cpp
config-DialPlan-1* set intlp[1]
-------------------
config-DialPlan-1# vc 1
config-VoiceCodec-1# set cvc 68
config-VoiceCodec-1* set cps 60
config-VoiceCodec-1* vc 2
config-VoiceCodec-2* set cvc 68
config-VoiceCodec-2* set cps 50
--------------
تنظيمات در نقطه fxo
config-SLot-SL2# ai line
config-AnalogInterface-line# set ipe 1
config-AnalogInterface-line* map 1 rmtip 192.168.1.131 rmt 1720 rmtspan 1 rmtcha
n 1
----------
config-AnalogInterface-line# cassg line
config-CASSignalingGroup-line# set cidd 1
config-CASSignalingGroup-line* set tbs 1
-----------
تنظيمات در نقطه fxs
config-VoiceCodec-2# ai phone
config-AnalogInterface-phone# set ipe 1
config-AnalogInterface-phone* map 1 rmtip 192.168.1.130 rmt 1720 rmtspan 2 rmtch
an 1
----------
config-AnalogInterface-phone# cassg phone
config-CASSignalingGroup-phone# set cidg 2
config-CASSignalingGroup-phone* set ds 1

موضوعات مشابه: