salam mibakhshid penglish minavisam alan ba mobile hastam
khastam bedonam ke aya mishe kari kard masalan ba baz kardan ye port roye ye system remote kard DEsktop+file transfer faqat port baz kard bedone in ke barnameye bakhad nasb konim taraf computer2
thanksموضوعات مشابه: