کسی می دونه این hppusg.exe چه موقع پیغامش ظاهر می شود؟
هر زمان که تو سیستم من این پیغام ظاهر می شود گاهی نمی توانید روی ایکن دابل کلیکک کنی و انرا باز کنی یا حتی کانکشن اینترنت می پرد و برای دیسکانکت مجبوری سیستم را ریست یا و.. بکنی