یکی میتونه تبدیل WORD2CHMرو که خودش کار کرده باشه بهم بده ؟ خیلی ضروریهموضوعات مشابه: