چند نمونه عنوان برای شروع نامه
  • Dear Sir or Madam,-مناسب برای وقتی که شما نام مخاطب نامه را نمی دانید.-
  • Dear Mr. Smith,-مناسب برای وقتی که شما نام مخاطب نامه را می دانید-
Mrs. Smith
Ms. Smith

Miss. Smith
  • Dear Sara,-مناسب برای وقتی که مخاطب دوست یا رابط نزدیک تجاری شما می باشد-
چند نمونه عنوان برای خاتمه نامه
  • Yours faithfully
  • Yours sincerely- لهجه انگلیسی آمریکایی می گویند: Sincerely yours-
  • Best wishes
پیش درآمد شروع نامه - عطف به ارتباط قبلی و یا موضوعی که قبلا راجع به آن صحبت شده است.
with reference to
your advertisement in the reporter,....
your letter of 25th April,...
your phone call today,...

چند نمونه برای عنوان کردن تقاضا:
could you possibly.....?
I would be grateful if you could....

چند نمونه برای دلیل نوشتن نامه:
I am writing to:
Enquire about ...
Apologize for ....
Confirm ...
Let you know ...
Ask you to ...

دو نمونه به عنوان تقاضا:
Could you possibly ....?
I would be gratful if you could ...
جواب مثبت دادن به یک تقاضا:
I would be delighted to ....
It would be a pleasure to ....

دادن خبر بد:
Unfortunately ...
I am afreid that ....

فرستادن مدارک:
I am enclosing ...
Please find enclosed .... (Please find attached .... برای ایمیل )
Enclosed please find ....

جملات دوستانه در پایان امه و یا اشاره به ارتباط آینده:
Thank you for your help
Please contact us again if we can help you in any way.
Please contact us again if there are any problems.
Please contact us again if you have any questions.

I look forward to hearing from you soon.
I look forward to meeting you next Tusesday/
I look forward to seeing you next week.

نمونه یک نامه تجاری:
شروع= Dear Ms. Smith
عطف به ارتباط قبلی= With reference to our phone conversation today
دلیل نوشتن نامه =I am writing to confirm our order for 10 X photoconductors Ref. No. 769523 A/K
تقاضا= I would be gratful if you could deliver them as soon as possible
جملات دوستانه پایان نامه= Thank you for your help
خاتمه= Yours sincerely
Chris Carter
Director _ Procurement
موضوعات مشابه: