سلام
براي وارد شدن به دومين اگر يوزر و پسورد يك يوزر داشته باشيم ميتوانيم از جاي ديگ وارد دومين شده واطلاعات يوزر را بر داريم براي اينكه از جاي ديگر نتوانيم وارد دمين شويم چه بايد كرد