لطفاً مشخصات طرف رو از قبیل سابفه کاری. تلفن. ایمیل و آموزشگاهی که کار میکنه رو ذکر کنید.


ممنونموضوعات مشابه: