رییس كمیسیون اینترنت سازمان نظام*صنفی رایانه*یی استان تهران از تعیین و به تصویب رسیدن قیمت كف اینترنت پرسرعت (ADSL) در این كمیسیون خبر داد.

ناصرعلی سعادت با بیان اینكه چندی بیش تعرفه* پهنای باند مشخص شد، اظهار كرد: "در حال حاضر نیز فرمول محاسبه* قیمت كف اینترنت پرسرعت مشخص و تعیین شده كه در این محاسبه تعرفه* پهنای باند شركت تقسیم بر ضریب همزمانی (شرینگ) به علاوه* شش هزار تومان محاسبه می*شود ...
ادامه متن ...موضوعات مشابه: