دوستان كسي در مورد مجوز و ديگر مسائل قراردادي با مخابرات در مورد خطوط IN اطلاع داره ؟موضوعات مشابه: