از يك ليسانسيه كامپيوتر داراي تخصص در زمينه ISA Server 2004 و MicroSoft Exchange Serverو Active Directory ساكن تهران بصورت تمام وقت و قراردادي با حقوق و مزاياي عالي دعوت بعمل مي آيد.
از واجدين شرايط تقاضا مي گردد سوابق و شرايط خود را به Email شركت ارسال نموده و با شماره 09111710233(مسعودي) تماس حاصل نمايند.
با تشكر
انديشه نگار دورانموضوعات مشابه: