برای تمدید مجوز هم باید این مراحل دوباره طی بشه
و این مدارک رو دوباره تهیه کرد؟