راحت دکمه خاموش رو 5 ثانیه میگیرن یا اینکه rest میکنن.
یا از برق میکشن!