سري به اين آدرس بزنيد :
ftp://ftp.freenet.de/pub/filepilot/windows/موضوعات مشابه: