یک روتر 3640 دارم
می خوام یک ماژول e1 اضافه كنم اما شنيدم با مخابرات ايران سازگار نيست و اذيت مي كنه درسته؟
و بهم گفتن بجاش يك as5300 بگير
قيمت تجهيزاتي كه بايد به روتر 3640 اضافه كنم براي اينكه e1 را جواب بده همراه با مدلشون را مي خواستم
و قيمت as5300 با 16mb فلش و 64mb رم
البته یک e1 بيشتر نمي خوامموضوعات مشابه: