آیا میدانید ؟
آیا میدانید AS-5200 سیستم E1 را پشتیبانی میکند ولی...
با مودم آنالوگ فقط سرعت 33600 را پشتیبانی میکند و یک مورد از رده خارج شرکت Cisco میباشد .
نتیجه گیری : بیخیال AS-5200
موضوعات مشابه: