ایا من می تونم از هر 32 پورت moduleاستفاده کنم یا فقط 30 پورت اون قابل استفاده است .
به لحاظ زمانی چقدر طول می کشه تا ماجول مودم رو دتکت کنه.

متشکرمموضوعات مشابه: