سلام
برای برقراری ارتباط PTMP بین شعبات و مرکز ، (که در همه شعبه ها روتر 1800 داریم)، بین انتخاب مودم G.shdsl و ماژول V3 هنوز تصمیم نگرفتیم
دوستان در مورد کارایی و پایداری ماژول تجربه ای دارید؟ ب(ا توجه به قیمت پایین تر ماژول )گیر و گرفت نداره؟ ماژول wic-1shdsl-v3موضوعات مشابه: