آقا يه دستور بود پينگ بيش از 4 كيلو رو ميبست
چي بود؟