باسلام میخواستم در سویچ 3750x netflow رو راه اندازی کنم اما نشد دستورات زیر را زدم
1
2
3
4
5
6
ip flow-export destination <آدرس آی پی دریافت کننده F> 2055

ip flow-export source <interface> -> (ترجیحا لوپ بک استفاده شود )

ip flow-export version 9 -> (اگر نسخه 9 نشد نسخه 5 را استفاده کنید)

ip flow-cache timeout active 1

ip flow-cache timeout inactive 15

snmp-server ifindex persistانگار نیاز به ماژول خاصی دارد یا من دستورات را اشتباه زدم؟
C3KX-SM-10G

موضوعات مشابه: