بچه ها مرسی با intervlan routing and ACL به نتیجه رسیدم