می خوام ارتباط PTPازبسترADSLروبراچندزیرشبکه متصل به شبکه ام-مرکز(شبکه استانی)راه بندازم.مودم Huaweروبه پورت Fast Ethernetروتروصل کردم وIPدادم ویه زیرشبکه روکه فاقدروترهست وصل کردم براوصلکردن چندتازیرشبکه باIP RANGEمتفاوت چطورپورتFast ethernetروکانفیگ کنم.موضوعات مشابه: