سلام دوستان
در روتر مرزی بالا که سمت جپ ان از EIGRP و سمت راست ان OSPF می باشد با کانفیگ زیر مرتبا پیغام خطای زیر را میده :

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.30.12.2 (Serial0/1/1) is down: retry limit exceeded

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.30.12.2 (Serial0/1/1) is up: new adjacency

کانفیگ روتر ASBR :
کد:
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 172.16.18.1 255.255.255.252
!
interface Serial0/0/1
 ip address 172.16.14.1 255.255.255.252
 clock rate 2400
!
interface Serial0/1/0
 ip address 172.30.17.1 255.255.255.252
 clock rate 2400
!
interface Serial0/1/1
 ip address 172.30.12.1 255.255.255.252
 clock rate 2400
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router eigrp 1
 network 172.30.0.0
 auto-summary
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
مشکل از چی میتونه باشه؟
ممنونموضوعات مشابه: