سلام
کدام مدل روتر سیسکو برای ارتباط یک نقطه با سه نقطه دیگر با استفاده از MPLS Vpn site to site مناسب تر است
سه نقطه بوسیله نقطه اصلی با هم در ارتباط هستندموضوعات مشابه: