دریک اداره قبل ازراه اندازی شبکه درساختمان جدیدتمام مودم های اینترنت واینترانت وvpnوسروراتوماسیون به یک سویچ معمولی متصل شده وکاربران باتنظیم ipبه صورت دستی دررنج های خاص متصل می شده اند.

با توجه به جابجایی وشبکه ساختمان جدیدکه متشکل ازسویچ های 2960درطبقات وسویج مرکزی 3750هستش .با شرایط جدیدتجهیزات قدیم به یک 2960ودرvlanهای جدامتصل شده.سروراتوماسیون وdhcpدرvlan100قرارگرفته هم ipاتوماتیک داشریم وهم اتوماسیون.مودم سیسکودارای رنج ip 10.60.x.xبوده ودرvlan101قراردارد.ازداخل طبقات نمی توانیم مودم راpingکنیم,وبه صفحه خاص متصل شویم.آیاباشرایط جدیدتنظیمات مودم بایدتغییرکندیاتنظیمات ماایراددارد؟موضوعات مشابه: