نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 از مجموع 3

موضوع: عدم ارسال سریع بوق اشغال

  
 1. #1
  نام حقيقي: فریور

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  esfahan
  نوشته
  82
  سپاسگزاری شده
  4
  سپاسگزاری کرده
  0

  عدم ارسال سریع بوق اشغال

  یک استریسک و یک روتر as5300 که شامل پورت های e1 است داریم
  ما این دورا به هم متصل کرده ایم و از این طریق از شبکه داخلی(اسنریسک) خود میتتوانیم به تلفن شهری تماس میگیریم
  مشکل ما این است که هنگامی که از شبکه داخلی خود به یک شماره تلفن شهری تماس بگیریم ، در صورتی که این تلفن شهری اشغال باشد بعد از 30 ثانیه بوق اشغال پخش میشود و این 30 ثانیه بوق آزاد پخش میشود
  به صورت زیر:
  یک ipphone به شماره ی 102 داریم
  به طور مثال فرض کنید میخواهیم از این ipphon به یک شماره تلفن شهری به شماره 3333333 زنگ بزنیم
  آدرس x.x.x.x همان روتر سیسکو ماست
  این درحالیست که شماره ی 3333333 در حال اشغال است
  من لاگ الستیسکو طی دو مرحله ی شروع تماس و سپس اعلام اشغالی گرفتم
  مرحله اول(شروع تماس):
  localhost*CLI>
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  -- Executing [3333333@from-internal:1] Macro("SIP/102-0003dfcb", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/102-0003dfcb", "AMPUSER=102") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "1?Set(REALCALLERIDNUM=102)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/102-0003dfcb", "AMPUSER=102") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/102-0003dfcb", "AMPUSERCIDNAME=Ramin") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/102-0003dfcb", "AMPUSERCID=102") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/102-0003dfcb", "CALLERID(all)="Ramin" <102>") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?continue") in new stack
  -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
  -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/102-0003dfcb", "CALLERID(number)=102") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/102-0003dfcb", "CALLERID(name)=Ramin") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "Using CallerID "Ramin" <102>") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:2] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "Calling Out Route: 9_outside") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:3] Set("SIP/102-0003dfcb", "MOHCLASS=default") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:4] Set("SIP/102-0003dfcb", "_NODEST=") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:5] Macro("SIP/102-0003dfcb", "record-enable,102,OUT,") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?check") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,4)
  -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Group:OUT") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,15)
  -- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?IN") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "1?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:6] Macro("SIP/102-0003dfcb", "dialout-trunk,5,3333333,") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/102-0003dfcb", "DIAL_TRUNK=5") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/102-0003dfcb", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?disabletrunk,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/102-0003dfcb", "DIAL_NUMBER=3333333") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/102-0003dfcb", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/102-0003dfcb", "OUTBOUND_GROUP=OUT_5") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?nomax") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?skipoutcid") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/102-0003dfcb", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/102-0003dfcb", "outbound-callerid,5") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(REALCALLERIDNUM=102)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?normcid") in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/102-0003dfcb", "USEROUTCID=3113333333") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/102-0003dfcb", "EMERGENCYCID=") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/102-0003dfcb", "TRUNKOUTCID=") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?trunkcid") in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "1?Set(CALLERID(all)=3113333333)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/102-0003dfcb", "0?sub-flp-5,s,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/102-0003dfcb", "OUTNUM=3333333") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/102-0003dfcb", "custom=SIP/cisco-trunk0") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)) ") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/102-0003dfcb", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/102-0003dfcb", "") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?bypass,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?customtrunk") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/102-0003dfcb", "SIP/cisco-trunk0/3333333,300,") in new stack
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  -- Called SIP/cisco-trunk0/3333333
  -- SIP/cisco-trunk0-0003dfcc is making progress passing it to SIP/102-0003dfcb

  مرحله دوم(30 ثانیه بعد از مرحله اول ،الستیسک اشغالی شماره تلفن 3333333 را اعلام میکند)
  llocalhost*CLI>
  localhost*CLI>
  -- Got SIP response 486 "Busy here" back from x.x.x.x:5060
  -- SIP/cisco-trunk0-0003dfcc is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = BUSY and HANGUPCAUSE = 17") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("SIP/102-0003dfcb", "s-BUSY,1") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,s-BUSY,1)
  -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:2] PlayTones("SIP/102-0003dfcb", "busy") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:3] Busy("SIP/102-0003dfcb", "20") in new stack
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s-BUSY, 3) exited non-zero on 'SIP/102-0003dfcb' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 3333333, 6) exited non-zero on 'SIP/102-0003dfcb'
  -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/102-0003dfcb", "hangupcall") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?endmixmoncheck") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "End of MIXMON check") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?nomeetmemon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,15)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?noautomon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,18)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?noautomon2") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,25)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?skiprg") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,29)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?skipblkvm") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,32)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?theend") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("SIP/102-0003dfcb", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'SIP/102-0003dfcb' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/102-0003dfcb'
  -- Remote UNIX connection
  -- Remote UNIX connection disconnected
  localhost*CLI>

  اشکال کار این 30 ثانیه است
  بااین که تلفن شهری ما درحال اشغال است اما بعد از 30 ثانیه اشغال بودنش را اعلام میکند
  پرسیدم میگن اشکال از سیسکو
  کسی راه حلشو میدونه ؟  موضوعات مشابه:

 2. #2
  نام حقيقي: فریور

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  esfahan
  نوشته
  82
  سپاسگزاری شده
  4
  سپاسگزاری کرده
  0
  کسی نیست؟
 3. #3
  نام حقيقي: فریور

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  esfahan
  نوشته
  82
  سپاسگزاری شده
  4
  سپاسگزاری کرده
  0
  یک استریسک و یک روتر as5300 که شامل پورت های e1 است داریم
  ما این دورا به هم متصل کرده ایم و از این طریق از شبکه داخلی(اسنریسک) خود میتتوانیم به تلفن شهری تماس میگیریم
  مشکل ما این است که هنگامی که از شبکه داخلی خود به یک شماره تلفن شهری تماس بگیریم ، در صورتی که این تلفن شهری اشغال باشد بعد از 30 ثانیه بوق اشغال پخش میشود و این 30 ثانیه بوق آزاد پخش میشود
  به صورت زیر:
  یک ipphone به شماره ی 102 داریم
  به طور مثال فرض کنید میخواهیم از این ipphon به یک شماره تلفن شهری به شماره 3333333 زنگ بزنیم
  آدرس x.x.x.x همان روتر سیسکو ماست
  این درحالیست که شماره ی 3333333 در حال اشغال است
  من لاگ الستیسکو طی دو مرحله ی شروع تماس و سپس اعلام اشغالی گرفتم
  مرحله اول(شروع تماس):
  localhost*CLI>
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  -- Executing [3333333@from-internal:1] Macro("SIP/102-0003dfcb", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/102-0003dfcb", "AMPUSER=102") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "1?Set(REALCALLERIDNUM=102)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/102-0003dfcb", "AMPUSER=102") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/102-0003dfcb", "AMPUSERCIDNAME=Ramin") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?report") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/102-0003dfcb", "AMPUSERCID=102") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/102-0003dfcb", "CALLERID(all)="Ramin" <102>") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:9] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?continue") in new stack
  -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
  -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/102-0003dfcb", "CALLERID(number)=102") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/102-0003dfcb", "CALLERID(name)=Ramin") in new stack
  -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "Using CallerID "Ramin" <102>") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:2] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "Calling Out Route: 9_outside") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:3] Set("SIP/102-0003dfcb", "MOHCLASS=default") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:4] Set("SIP/102-0003dfcb", "_NODEST=") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:5] Macro("SIP/102-0003dfcb", "record-enable,102,OUT,") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?check") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,4)
  -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Group:OUT") in new stack
  -- Goto (macro-record-enable,s,15)
  -- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?IN") in new stack
  -- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "1?MacroExit()") in new stack
  -- Executing [3333333@from-internal:6] Macro("SIP/102-0003dfcb", "dialout-trunk,5,3333333,") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/102-0003dfcb", "DIAL_TRUNK=5") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/102-0003dfcb", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?disabletrunk,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/102-0003dfcb", "DIAL_NUMBER=3333333") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/102-0003dfcb", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/102-0003dfcb", "OUTBOUND_GROUP=OUT_5") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?nomax") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?skipoutcid") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/102-0003dfcb", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/102-0003dfcb", "outbound-callerid,5") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(REALCALLERIDNUM=102)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?normcid") in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/102-0003dfcb", "USEROUTCID=3113333333") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/102-0003dfcb", "EMERGENCYCID=") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/102-0003dfcb", "TRUNKOUTCID=") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?trunkcid") in new stack
  -- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "1?Set(CALLERID(all)=3113333333)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
  -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/102-0003dfcb", "0?sub-flp-5,s,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/102-0003dfcb", "OUTNUM=3333333") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/102-0003dfcb", "custom=SIP/cisco-trunk0") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/102-0003dfcb", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)) ") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("SIP/102-0003dfcb", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/102-0003dfcb", "") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?bypass,1") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "0?customtrunk") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("SIP/102-0003dfcb", "SIP/cisco-trunk0/3333333,300,") in new stack
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  -- Called SIP/cisco-trunk0/3333333
  -- SIP/cisco-trunk0-0003dfcc is making progress passing it to SIP/102-0003dfcb

  مرحله دوم(30 ثانیه بعد از مرحله اول ،الستیسک اشغالی شماره تلفن 3333333 را اعلام میکند)
  llocalhost*CLI>
  localhost*CLI>
  -- Got SIP response 486 "Busy here" back from x.x.x.x:5060
  -- SIP/cisco-trunk0-0003dfcc is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = BUSY and HANGUPCAUSE = 17") in new stack
  -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("SIP/102-0003dfcb", "s-BUSY,1") in new stack
  -- Goto (macro-dialout-trunk,s-BUSY,1)
  -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:2] PlayTones("SIP/102-0003dfcb", "busy") in new stack
  -- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:3] Busy("SIP/102-0003dfcb", "20") in new stack
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s-BUSY, 3) exited non-zero on 'SIP/102-0003dfcb' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 3333333, 6) exited non-zero on 'SIP/102-0003dfcb'
  -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/102-0003dfcb", "hangupcall") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?endmixmoncheck") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "End of MIXMON check") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?nomeetmemon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,15)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?noautomon") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,18)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?noautomon2") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,25)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("SIP/102-0003dfcb", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
  -- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?skiprg") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,29)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?skipblkvm") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,32)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("SIP/102-0003dfcb", "1?theend") in new stack
  -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
  -- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("SIP/102-0003dfcb", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'SIP/102-0003dfcb' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/102-0003dfcb'
  -- Remote UNIX connection
  -- Remote UNIX connection disconnected
  localhost*CLI>

  اشکال کار این 30 ثانیه است
  بااین که تلفن شهری ما درحال اشغال است اما بعد از 30 ثانیه اشغال بودنش را اعلام میکند
  پرسیدم میگن اشکال از سیسکو
  کسی راه حلشو میدونه ؟کلمات کلیدی در جستجوها:

بوق اشغال

عدم بوق اشغال

outbound trunk

کانال sip اشغال است

بوق اشغال در سیسکو

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •