سلام برای رنج های زیر چه جوری میشه کمترین خط رو تو یک ACl نوشت
80.180.161.46 تا 80.180.161.46
80.175.162.2 تا 80.180.162.9
80.175.162.114 تا 80.175.162.133
همه این رنج های تو یک ACL میخوایم بهشون Permit بدیمموضوعات مشابه: