مشکلم با کمک دوستان حل شد

از همه دوستان تشکر می کنم