نا گفته نمونه به مخابرات هم چندین مرتبه گفتیم ایوانمونا چک کنه می گه مشکلی نداره