تعريف Loopback Adapter روي كامپيوتر، و شناساندن اون به GNS3 و نصب SDM روي كامپيوتر و بعد استفاده از اون براي ارتباط با روتر يا روترهاي ايجاد شده در توپولوژي نتورك GNS3...
اميدوارم مفيد واقع بشه.
کد:
http://www.4shared.com/file/PfsLcKB7/Gns3andSDM.html
موضوعات مشابه: