رمورد اتصال کلاینتها به سرور توضیح دهیدموضوعات مشابه: