چطوري مي شه از روتر send كاربران را محدود كرد. هر كاري مي شد كرديم فايده نداشت ؟موضوعات مشابه: