دستور clock source line primary روی e1 3/0 وجود ندارد مشکل از کجاست
با تشکرموضوعات مشابه: