من قدم های مربوط به درست کردن dns table را انجام میدم ولی وقتی show hosts را می زنم هیچ چیزی نمی بینم.فکر می کنید مشکل کجاست؟
1=ip domain lookup
2=ip name-server
3=ip domain nameموضوعات مشابه: