در آمد کانفيگ روتر های سيسکو و شبکه های مايکروسافت چجوره؟
مثلاً بنده در کار برنامه نويسی بودم که برای شرکت کار ميکردم خيلی پايين بود نسبت به زحمتش که خيلی زياد
بود!
کار شبکه چجورييه؟موضوعات مشابه: