با سلام

دوستان یه مشکل رو سوئیچ ما بوجود اومده که خطای زیر رو میده ، اگر میشه من رو راهنمایی کنین ( در ضمن شبکه هم کاملا بر اثر این مشکل قطع می شود ) :

6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:16:17:E6:7A:AF in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1C:C0:90:F2:23 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/4 and port Gi3/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1C:C0:F0:98:61 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/4 and port Gi3/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:191:3E:77:C2 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi3/4
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:16:17:CB:3D:2C in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/5
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:0F:EA:EA:16:25 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi3/4
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:0E:7F:24:AA:2A in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi3/4
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:191:57:E1:33 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/2
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:16:17:CB:417 in vlan 1 is
ween port Gi3/1 and port Gi2/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:191:57:A6:8F in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/4 and port Gi3/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1C:C0:F0:FA:56 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/2 and port Gi3/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1C:C0:29:FF:9C in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/3
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1D:7D2:35:A6 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi3/4
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:19B:2B:27:11 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1C:C0:29:FF:9C in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/3
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:16:17:E6:7A:AF in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:191:52:28:76 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1C:C0:01:7A:70 in vlan 1 is
ween port Gi3/1 and port Gi2/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:16:76:C5:F6:8D in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/4
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1C:C0:92:46:F5 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi3/4
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:17:31:5B:0E:8D in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/4
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:1D:7D:AD:83:AC in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/4
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:19B:2B:27:11 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/1
6d17h: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 00:191:52:24:59 in vlan 1 is flapping bet
ween port Gi3/1 and port Gi2/3

با تشکر از شما دوستان عزیزموضوعات مشابه: