لطفا کمک کنید فوراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااا ؟موضوعات مشابه: