سلام

من برای راه اندازی شبکه هوشمند مشاوره (PRM) از مخابرات تهران یک خط E1 تقاضا کردم. اما مخابرات می گوید باید اجبارا دو خط E1 خریداری کنم.
آیا کسی به مورد مشابه برخورده است؟ آیا این حرفشان دلیل فنی دارد؟


با تشکر