به نظر من اگه از PAcket Tracer استفاده کنید برای یادگیری خیلی بهتره از GNS.