کسی در مورد روتر HVB اطلاعاتی داره به من بده واقعاً ضروری و نیاز دارم به اطلاعات در این مورد .موضوعات مشابه: