خیلی جالب هست این قضیه.
کاربران در هر دو حالت (E1 یا Analog) با یک مودم و یک زوج سیم به اینترنت وصل می شوند. اما با AS سرعت تا 56kbps و با GTW سرعت تا 33.6kbps دارند!!