من این access-list رو روی gateway یک شبکه سث کردم
به نظر شما اشکالی نداره ؟ به نظر خودم که خوبه تست کردم جواب هم گرفتم (ip مجازی هست )

interface serial -----> internet
access-list 130 permit tcp any host 217.218.20.1 established
access-list 130 permit udp any lt 1024 host 217.218.20.1 gt 1024
access-list 130 permit icmp any host 217.218.20.1
access-list 130 permit tcp any host 217.218.20.1 eq telnet

int serial 0
ip address 217.218.20.1
ip access-group 130 in

موضوعات مشابه: