با سلام
من هم مشکل دیسی نشدن یوزر ها رو دارم .در لوگ فایل nttac این میاد اما روتر دیسی نمی کنه:

#06-05-2008 19:25:17 DEBUG# TAC_EXTN 127.0.0.1[657F2048]:usr='admin' cmd=23 arg_cnt=3
#06-05-2008 19:25:17 DEBUG# TAC_EXTN 127.0.0.1[657F2048]:KillLine username='mehrdad' NAS='192.168.1.5' Port='Async48'
#06-05-2008 19:25:17 DEBUG# Sending kill command to NAS 192.168.1.5 port Async48
#06-05-2008 19:25:18 DEBUG# TAC_EXTN 127.0.0.1[657F2048]:KillLine username='mehrdad' NAS='192.168.1.5' Port='Async48' command sent (OK)