به مخابراتی ها بگو برات چک کنند. خودت هم بزن sh int ser 0 و بگرد crc ه را ا ببین چند زده.

راستی مشکل شما هم مثل ماست ؟