چرا گرفتم
اما من تو روترم همچين کاري کردم
فکر نکنم ديگه احتياجي به اين کار باشه
درسته؟...