سلام آقا این مد چطور می شود عوض کرد ..

spe 1/0 1/9
firmware location flash:/mica-modem-pw.2.9.1.0.bin


می خواهم اینطور بشود

spe 1/0 2/9
firmware location flash:/mica-modem-pw.2.9.5.0.binموضوعات مشابه: