باز هم نشد.....
دیگه 100% مطمئن شدم که از مخابرات است...چون تمام دستورات دوستانو با ترکیبات مختلف امتحان کردم...ولی باز نشد
مرسی از راهنمایی های شما دوستان