نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 از مجموع 1

موضوع: لطفا در مورد این دستورات توضیح بدین

  
 1. #1


  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Oct 2004
  نوشته
  146
  سپاسگزاری شده
  1
  سپاسگزاری کرده
  1

  لطفا در مورد این دستورات توضیح بدین

  کد:
  Router#sh processes cpu CPU utilization for five seconds: 4%/0%; one minute: 4%; five minutes: 5% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 1 56 16659 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter 2 211 127 1661 0.98% 0.24% 0.06% 35 Exec 3 57988 9868 5876 0.00% 0.05% 0.05% 0 Check heaps 4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager 5 320 384 833 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager 6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers 7 645 570 1131 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Ba 8 72 16636 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 ALARM_TRIGGER_SC 9 0 2778 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Environmental mo 10 2683 5526 485 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input 11 36 306 117 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers 12 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event 13 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API 14 0 1 0 0.00% 0.00% 15 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd 16 55368 541052 102 0.00% 0.01% 0.24% 0 Net Background 17 40 5253 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger 18 228 83145 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background 19 333 83369 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs 20 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hawkeye Backgrou 21 24 318 75 0.00% 0.0 22 500 16660 30 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg 23 33659 1776 18952 0.00% 0.05% 0.00% 0 Per-minute Jobs 24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CSM background t 25 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R 26 328 1024 320 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server 27 624 926 673 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc 28 0 1 0 0.0 29 3141895 1670925 1880 3.11% 2.35% 2.63% 0 IP Input 30 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl 31 810 10571 76 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol 32 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Asy FS Helper 33 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana 34 5245 3985 1316 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background 35 72 1408 51 0.00% 0.00 36 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers 37 0 34 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer 38 8 11 727 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols 39 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input 40 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP Timer 41 1016 1375 738 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Receive 42 60 1389 43 0.00% 0.00% 0.00% 43 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COPS 44 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Hooks 45 229 1188 192 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Route 46 964 1325 727 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IPCP 47 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall 48 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background 49 535 611 875 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL A 50 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ENABLE AAA 51 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE AAA 52 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS 54 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Router Autoconf 55 112 577 194 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA SEND STOP EV 56 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps 57 1476 14315 103 0.00% 0.00% 0.00% 0 58 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 WCCP V2 Protocol 59 12616 2614840 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Events 60 9427 2602420 3 0.00% 0.01% 0.00% 0 PPP manager 61 116 83165 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink PPP 62 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink PPP ou 63 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink event 64 544654 1702971 319 0.32% 0 65 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCP reset pak 66 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers 67 27067 54434 497 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SNMP 68 73278 28281 2591 0.08% 0.06% 0.07% 0 PDU DISPATCHER 69 416246 31870 13060 0.32% 0.30% 0.37% 0 SNMP ENGINE 70 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro 71 0 1 0 0.00% 0.00% 0.0 72 2404 4858 494 0.00% 0.00% 0.00% 0 RADIUS 73 0 695 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer 74 36 23598 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database
  Router#sh processes memory Total: 11265096, Used: 4094136, Free: 7170960 PID TTY Allocated Freed Holding Getbufs Retbufs Proc 0 0 75880 1848 3023212 0 0 *Init* 0 0 516 18700620 516 0 0 *Sched* 0 0 17440264 5337540 9056 272840 0 *Dead* 1 0 284 284 3868 0 0 Load Meter 2 35 42256 39868 15768 0 0 Exec 3 0 0 0 6868 0 0 Check heaps 4 0 96 0 6964 0 0 Chunk Manager 5 0 1362616 536068 88072 776196 819840 Pool Manager 6 0 284 284 6868 0 0 Timers 7 0 3083168 393664 6868 0 0 Serial Backgroun 8 0 0 0 6868 0 0 ALARM_TRIGGER_SC 9 0 284 284 6868 0 0 Environmental mo 10 0 460 774008 7244 0 0 ARP Input 11 0 284 284 6868 12 0 284 284 12868 0 0 Dialer event 13 0 7204 1464 12608 0 0 Entity MIB API 14 0 96 0 6964 0 0 SERIAL A'detect 15 0 96 0 6964 0 0 Critical Bkgnd 16 0 28772 0 13228 3048 0 Net Background 17 0 380 1008 12964 0 832 Logger 18 0 10064160 284 7016 19 0 0 160 9868 0 0 Per-Second Jobs 20 0 284 284 6868 0 0 Hawkeye Backgrou 21 0 192 0 7060 0 0 Net Input 22 0 284 284 6868 0 0 Compute load avg 23 0 0 0 6868 0 0 Per-minute Jobs 24 0 248 0 7116 0 0 CSM background t 25 0 380 284 6964 0 0 AAA Dictionary R 26 0 188616 284 6964 0 0 AAA Server 27 0 244016 6376 6868 0 0 AAA ACCT Proc 28 0 0 0 6868 0 0 ACCT Periodic Pr 29 0 126129732 124923216 19304 7800 0 IP Input 30 0 0 0 6868 0 0 ICMP event handl 31 0 100332 96856 10344 32 0 0 0 6868 0 0 Asy FS Helper 33 0 192 0 7060 0 0 X.25 Encaps Mana 34 0 232 2664 10100 0 0 IP Background 35 0 540 284 7124 0 0 Adj Manager 36 0 0 0 6868 0 0 Socket Timers 37 0 0 0 12868 0 0 TCP Timer 38 0 43288 2376 12868 39 0 96 0 6964 0 0 RARP Input 40 0 0 0 6868 0 0 HTTP Timer 41 0 729784 699628 23232 0 0 DHCPD Receive 42 0 0 352176 6868 0 0 IP Cache Ager 43 0 1316 0 26184 0 0 COPS 44 0 284 284 12868 0 0 PPP Hooks 45 0 4616 40776 13112 0 0 46 0 415900 200952 12868 0 0 PPP IPCP 47 0 248 0 7116 0 0 PAD InCall 48 0 380 284 12964 0 0 X.25 Background 49 0 172792 1032 7376 0 0 LOCAL AAA 50 0 380 284 6964 0 0 ENABLE AAA 51 0 380 284 6964 0 0 LINE AAA 52 0 532 284 7116 0 54 0 96 0 6964 0 0 Router Autoconf 55 0 126844 786152 7116 0 0 AAA SEND STOP EV 56 0 96 0 6964 0 0 Syslog Traps 57 0 89076 284 95660 0 0 MIMIC Modem Even 58 0 9720 372 16232 0 0 WCCP V2 Protocol 59 0 9869296 8948912 203972 132800 0 PPP Events 60 0 590936 798552 13896 0 0 PPP manager 61 0 568 284 7152 0 0 Multilink PPP 62 0 532 284 7116 0 0 Multilink PPP ou 63 0 532 284 7116 0 0 Multilink event 64 0 140384 284 7152 93840 0 CCP manager 65 0 532 284 7116 0 0 CCP reset pak 66 0 0 0 6868 67 0 3984872 3967304 15532 10152 0 IP SNMP 68 0 128819776 0 13116 0 0 PDU DISPATCHER 69 0 262984848 391804128 13116 0 0 SNMP ENGINE 70 0 96 0 12964 0 0 SNMP ConfCopyPro 71 0 96 0 12964 0 0 SNMP Traps 72 0 305620 1281892 18772 0 1760 RADIUS 73 0 0 0 6868 0 74 0 188 0 7112 0 0 DHCPD Database 4092336 Total
  از کجا پروسس Cpu و مموری رو باید تشخیص داد .
  در این حالت روتر از شبکه خارج شده بود و نمی شد بهش پینگ کرد و یا تلنت کرد . ( اینو با هایپر ترمینال گزارش گرفتم )
  وقتی بعضی مواقع روتر رو نمیشه پینگ کرد می تونه مشکل سخت افزاری داشته باشه ؟
  الان روترم مورد داره می خوام با آخرین IOS آپدیتش کنم آیا می تونه مفید واقع بشه ؟ لطفا در مورد آپدیت IOS راهنمایی بفرمایین . ( در مورد راهندازی TFTP , برنامه های مربوطه ؟)
  ممنون  موضوعات مشابه:
  ویرایش توسط fery : 2006-08-17 در ساعت 09:53 AM

کلمات کلیدی در جستجوها:

دستور rarp

توضیح در مورد در شبکه pdu

دستورات snmp

دستورrarp

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •