دوستان اگه اطلاعاتی در مورد ssh و کاربرد های اون دارند مطرح کنند

The goal of SSH was to replace the earlier rlogin, TELNET and rsh protocols, which did not provide strong authentication or guarantee confidentiality