من يك يوزر روي راتر داشتم وقتي يك يوزر ديگه درست ميكردم يوزر جديد كار نميكرد.حالا يوزر قديمي را پاك كردم و يك يوزر جديد ساختم در اين حالت يوزر را قبول ميكنه ولي پسورد را قبول نميكنه(از درست بودن پسورد مطمئن هستم.فكسي ميدونه مشكل كجاست؟موضوعات مشابه: